بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه|41002393|بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه,دانلود پایان نامه بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه,دانلود,پایان نامه
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه 1

چكیده 2

كودكان دو زبانه در مدرسه 4

زبان آموزی در مناطق دو زبانه 8

دوزبانگی 10

اهداف كلی 13

مبانی نظری زبان آموزی در مناطق دو زبانه 13

مبانی عملی زبان آموزی در مناطق دو زبانه 17

مراحل الگوی حل مساله 18

مواد و وسیل آموزشی 20

اصول حاكم بر روش های آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 22

مفهوم زبان ، گویش، لهجه 23

زبان مشترك یا زبان رسمی 24

گویش ها و لهجه های موجود در ایران 25

عوامل موثر در یادگیری و آموزش زبان دوم27

سن زبان آموز 28

ویژگی های روان شناختی زبان آموز 31

عوامل اجتمایی ، فرهنگی، محیط زبان آموز 36

زبان مادری زبان آموز37

شرایط مطلوب دو زبانه شدن 39

رویكرد و روش های آموزشزبان دوم 42

روش های رویكرد گفتار بنیاد43

شیوه های و فنون تدریس زبان دوم 52

منابع 57

چكیده :

باتوجه به اینكه دردنیای امروزی وسایل ارتباطی جهان رابه یك دهكده تبدیل كرده است ومردم به راحتی از كشوری به كشور دیگر می روند وباتوجه به تشكیل اتحادیه اروپاوبرداشتن مرزهای سیاسی وجغرافیایی ونقل وانتقال آسان افراد ازكشوری به كشور دیگر برای یافتن كار در نتیجه آمار كودكان دوزبانه درحال افزایش است ، فلذا برای آموزش این كودكان باید تمهیداتی اندیشیده شود،كشورهای دیگر برای رفع این مشكل با همكاری كشورهایی مبدا تمهیداتی اندیشیده اندوبرنامه های آموزشی خاص كودكان دوزبانه طراحی كرده اند ، ولی متاسفانه در كشور ما كه كودكانی هستند كه فقط به زبان مادری تكلم می كنندوهیچگونه آشنایی با زبان معیار یعنی زبان فارسی ندارند آموزش این كودكان كمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

محتوا وروشهای تدریس وقواید مورد استفاده در تدریس فقط مخصوص كودكان فارس زبان میباشد.مثلادر تدریس كلمه (آب)در پایه اول كه از پاچ آب وتصویر آب استفاده می شود كودك فارس زبان بادیدن تصویر آب كلمه آب درذهن اوتداعی می شودوبانشان دادن شكل نوشتاری آب باتطبیق آنها باهم بااین كلمه ارتباط برقرار كرده واز آن كلمه درجمله استفاده می كندوچنین كودكانی بااتخاذ شیوه های علمی مناسب به راحتی به اهداف زبان آموزی می رسند.

كودك دوزبانه مثلا عرب زبان بادیدن تصویر (آب)كلمه (ماء) درذهن اوتداعی می شود ،در حالی كه ما می خواهیم كلمه (آب)را آموزش دهیم واین دانش آموز با كلمه آب هیچگونه آشنایی نداشته وقادر به برقراری ارتباط وتطبیق این كلمه با دانسته های قبلی خود نمی باشد . لذا بی اعتنایی به آموزش این كودكان گاه عواقب زیانباری وغیر قابل جبرانی چون بی انگیزگی ، بیزاری ازدرس ومدرسه وترك تحصیل ودرنهایت بزهكاری و جرم درجامعه می شود.لذا لازم است برای آموزش چنین كودكانی ابتدا سعی شود دردوره های پیش دبستانی وبه صورت غیر مستقیم زبان فارسی به صورت شفاهی آموزش داده شودوچنانچه دانش آموزی موفق به شركت دركلاسهای پیش دبستانی نشد یك ماه قبل از شروع سال تحصیلی در كلاسهای آموزشی خاص این كودكان نسبت به آموزش زبان فارسی اقدام كرد .در آموزش این كودكان ابتدا بایدسعی شود باكمك گرفتن از زبان مادری كودك وبا استفاده از كلمات مشترك بین زبان مادری وزبان معیار(فارسی)وباتلفیقی از روشهای نمایشی-وگفتگو ومكالمه وپرسش وپاسخ وبااستفاده از موضوعات ملموس مانند خرید پوشاك –خرید مواد غذایی از فروشگاه وموضوعات مورد علاقه كودك مانند پدر ومادر –بازی وورزش به آموزش این كودكان پرداخت وپس از اینكه مدتی ازاین روشهای آموزش استفاده شد در نهایت از روش حل مساله مانند انشاء وجمله نویسی وگفتن دكلمه وتوصیف حوادث وصحنه ها زبان آموزی رادراین كودكان تقویت كنیم .