بررسی طرح تجهيز معادن زغال سنگ طبس

بررسی طرح تجهيز معادن زغال سنگ طبس|30018131|بررسی طرح تجهيز معادن زغال سنگ طبس
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی طرح تجهيز معادن زغال سنگ طبس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 110مشخصات لايه هاي زغالي :لايه 1 B . : پائين ترين لايه زغالي قابل كار ناحيه پروده تحت عنوان از 1 B نامگذاري شده ، اين لايه اغلب داراي ساختمان مركب 1 تا 4 شعبه اي بوده و ضخامت آن در بخش هاي قابل كار بين 40/0 تا 55/1 متر در نوسان مي باشد . لايه 1 B بيشترين ضخامت خود را درمناطق پروده يك و دو داشته و به سمت شرق ضخامت آن كاهش پيدا مي كند بطوريكه در پروده شرقي كلاً محو مي گردد .لايه 2 B : لايه 2 B بطور متوسط در 10 تا 15 متري بالاي لايه 1 B قرار گرفته استروكتور آن خصوصاً در منطقه پروده كاملاً مركب بوده وتعداد شعبات آن گاهي به 5 شعبه نيز مي رسد . ضخامت لايه 2 B در بخش هاي قابل كار بين 40/0 تا 75/1 متر نوسان پيدا مي كند .لايه 2 B از نظر ضخامت و كيفيت در مناطق پروده دو و سه و چهار نسبت به ساير مناطق از شرايط نسبي بهتري برخودار بوده و خاكستر اين لايه از 45 درصد در پروده به ترتيب به %35 و % 32 و % 28 درمناطق دو و سه و چهار كاهش پيدا مي كند . ضخامت لايه 2 B نيز بسمت پروده شرقي كاهش يافته و بتدريج به زغال آرژيل تبديل و بالاخره محو مي گردد .لايه 1 C : اين لايه به طور متوسط در 26 متري بالاي لايه 2 B قرار گرفته و در مقايسه با ساير لايه ها از ثبات و يكنواختي بيشتري برخوردار مي باشد . ضخامت لايه 1 C نيز همچون ساير لايه ها از غرب به شرق كاهش پيدا كرده ولي ضخامت قابل كار آن در كل ناحيه پروده حفظ شده است . ضخامت كل اين لايه بين 50/0 تا 20/2 متر نوسان دارد و ضخامت متوسط آن در مناطق پروده يك و دو و سه و چهار شرقي به ترتيب عبارتند از : 83/1 متر ، 52/1 متر ، 92/0 متر ، 88/0 متر و 69 /0 متر .لايه 1 C اگرچه در محدوده پروده يك لايه ايست مركب از 2 تا 4 شعبه زغالي ، ولي در منطقه پروده دو از يك تا دو شعبه و در مناطق پروده سه و چهار و شرقي عمدتاً از يك شعبه زغالي تشكيل شده است . خاكستر لايه 1 C بطور قابل ملاحظه اي از غرب به شرق كاهش پيدا مي كند . متوسط آن در مناطق مختلف پروده تغييراتي به شرح زير را نشان مي دهد : پروده يك 35% ، پروده دو 29% ، پروده سه 19% ، پروده چهار و شرقي 17% .لايه 2 C و D : اين دو لايه به ترتيب در 10 و 50 متري بالاي لايه 1 C قرار گرفته اند . لايه هاي 2 C و D جزو لايه هاي ناپايدار محسوب شده و در محدوده وسيعي از ناحيه پروده ضخامت قابل كار خود را از دست مي دهند . ضخامت اين دو لايه در بخش هاي قابل كار بين 40/0 تا 70/0 متر در نوسان بوده و غالباً از 1 تا 2 شعبه زغالي تشكيل شده اند .اين دو لايه تنها در بخشهائي از پروده يك و دو و پروده سه داراي ضخامت قابل كار مي باشند و به طرف شرق ناحيه ضخامت آنها شديداً كاهش يافته و در پروده شرقي به طور كلي محو مي گردد .

كيفيت لايه هاي زغالي پروده :كيفيت لايه هاي زغالي ناحيه پروده تا كنون بر پايه تعداد 28000 نمونه كه به صورت تفكيكي ، ديفرانسيلي و يا نمونه بزرگ در چاههاي حفاري ، اكلون ها و همچنين حفريات معدني گرفته شده ، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است .براساس مطالعات انجام شده تشكيل باتلاق تورب براي هر لايه زغالي از بخش غربي حوضه شروع و تدريجاً به سمت شرق گسترش يافته است . به همين دليل ضخامت لايه هاي زغالي از غرب به شرق كاهش يافته و تعدادي از آنها كاملاً محو مي شوند . همچنين تعدادشعبات و ميزان ناخالصي لايه هاي زغالي در غرب منطقه نسبت به شرق زياد تر بوده و لذا ميزان خاكستر لايه ها در همين جهت ( غرب به شرق ) كاهش پيدا مي كند .لايه هاي زغالي ناحيه پروده از آثار و بقاياي بافت هاي ليگنين – سلولزي و گياهان آلي تشكيل شده است . اين زغالها سياهرنگ وداراي بافت لايه اي مي باشند . تيپ پتروگرافي زغال ها اولتراكلارن ، كلارن و دورن كلارن مي باشد . قسمت اصلي مواد ارگانيك ( آلي ) زغال را ميكروكمپوننت هاي و تيرينيت تشكيل مي دهند و مقدار آنها بطور متوسط بين 80 تا 90 درصد اندازه گيري شده است . مواد غير قابل پخت آنها بطور متوسط 7 تا 10 درصد در نوسان مي باشد . ناخالصيهاي مينرالي زغالهاي پروده را بيشتر مواد آواري رسي تشكيل مي دهند . اين مواد كه Allogenic (‌تشكيل شده در محل ديگر ) بوده بصورت رشته هاي ( نوارهاي ) نازك و پراكنده در ويترينيت ديده مي شوند . پيريت ها ، اكثريت مواد منيرالي Syngenetic را تشكيل مي دهند و عمدتاً با فرم فرامبوئيد و يا كريستالهاي كوچك در روي و تيرينيت ها ديده مي شوند .از ديگر مواد Syngenetic ، كربنات هاي كلسيم و آهن هستند كه درصد كمي از ناخالصي هاي منيرالي را تشكيل مي دهند و بيشتر در درز و شكافهاي ويترينيت ها مشاهده شده اند.متامور فيسم لايه هاي زغالي درناحيه پروده براساس پارامترهاي قابليت انعكاس ويترينيت ، درصد مواد فرار و پلاستيسيته مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است . نتايج حاصله نشان مي دهد ، مراحل متامورفيسم زغالها از شرق به غرب افزايش پيدا مي كند . نكته جالب توجه اينكه خطوط ايزورفلكس از فرم ساختماني ناحيه تبعيت نمي كند و اين پديده مويد اين نظر است كه مراحل مختلف چين خوردگي و تكوين ساختمان زمين شناسي پس از تكميل فاز بوده است .زغالهاي پروده از نظر قابليت تغليظ پذيري ، عموماً دركاتاگوري مشكل و خيلي مشكل قرار مي گيرد و با توجه به بالا بودن ميزان خاكستر ( خصوصاً در بخشهاي غربي ناحيه پروده ) تغليظ زغال توام با هدر رفتگي نسبتاً زياد بوده كه در نتيجه ميزان بازيافت كاهش پيدا مي كند . نتايج حاصل از مطالعات كك دهي نشان مي دهد كه زغالهاي ناحيه پروده از كيفيت كك خوبي برخوردار بوده و مقاومت كك حاصله از نظر M10 , M40 بسيار مناسب است .بر پايه نتايج حاصل از آناليز نمونه ها ، زغالهاي ناحيه پروده در بخش هاي وسيعي از نظر مقدار خاكستر در گروه زغالهاي با خاكستر زياد و از نظر گوگرد در گروه زغالهاي داراي گوگرد متوسط تا گوگرد دار قرار مي گيرد . تغييرات خاكستر داراي روند مشخصي بوده و مقدار آن از غرب به شرق تدريجاً كاهش مي يابد ولي تغييرات گوگرد از روند مشخصي تبعيت نمي كند .مشخصات كيفي لايه هاي زغالي در ناحيه پروده در شكل شماره ( 5 ) نمايش داده شده است .

كيفيت و تكنولوژي لايه هاي زغالي پروده دو :نتايج بدست آمده را بشرح زير مي توان خلاصه نمود :رطوبت أناليتيك لايه ها بين 9/0 – 3/0 درصد در نوسان است كه رطوبت مزبور در زغالهاي تغليظ شده مي باشد . مقدار خاكستر زغالهاي منطقه پروده دو متوسط و نسبتاً زياد مي باشد كه نسبت اكسيد آلومنيوم و سيليسيم به اكسيدهاي آهني ، كلسيم و منيزيم آنها بالا بوده و به زحمت ذوب مي گردد . لذا براي استفاده آنها در تكنولوژي كك ، تغليظ آنها الزامي است . با توجه به نتايج آزمايشات مربوطه جهت تغليظ پذيري مشخص است كه مي توان ميزان خاكستر را تاحد قابل ملاحظه اي كاهش داد .ميزان مواد فرار داراي تغييرات منظمي بوده و از شرق به غرب و با افزايش عمق كاهش نسبي دارد . مقدار نوسان آن بين 3/30 – 3/21 درصد مي باشد .قابليت پخت ( Y ) زغالها با متامورفيزم و مواد فرار هماهنگ بوده و متوسط آن از بالاترين لايه ( D ) به پائين ترين لايه ( 1 B ) به طور منظم كاهش مي يابد . نوسان مقدار پلاستيسيته بين 13 تا 31 ميليمتر است كه تغييرات متوسط آن در لايه ها بين 19 15 ميليمتر مي باشد .ناخالصيها مضر زغال دو عنصر گوگرد و فسفر هستند كه همراه با ناخالصيهاي زغال در تمام لايه ها موجود مي باشد . بالا بودن مقدار گوگرد باعث پائين آمدن كيفيت كك و نهايتاً فولادمي گردد . در محدوده منطقه مورد بررسي مقدار گوگرد تقريبا بالاست و تغييرات آن منظم نمي باشد .گوگرد لايه ها بين 98/5 – 94/1 درصد در تغيير است كه بخش اعظم آنها را گوگرد پيريتي تشكيل دهده و به مقدار نسبتاً كمي گوگرد به صورت ارگانيك موجود مي‌باشد . در اين لايه ها درصد فسفر جزئي بوده و از حد مجاز تعيين شده جهت توليد كك متالوژي تجاوز نمي نمايد .خواص تكنولوژي زغالها :تغليظ پذيري : زغالهاي منطقه در طبقه بندي جزء زغالهاي با خاكستر متوسط و نسبتاً زياد محسوب مي گردند و بدون تغليظ قابل استفاده در تهيه كك متالوژي نمي‌باشند در بررسي هاي تغليظ پذيري بر روي نمونه هاي بزرگ نتايج زير بدست آمده است :نظر به اينكه شرايط استخراج و سيستم حمل زغال از معدن به كارخانه ها زغالشوئي بردانه بندي زغال تاثير مستقيم دارد و دانه بندي تعيين شده و بوجود آوردن شرايط مزبور را امكان پذير نبود مقادير بدست آمده تاحدودي با واقعيت اختلاف دارند .به علت مقاومت پائين زغالها و سست بودن لايه هاي آرژيلي درصد فراكسيونهاي 5/0 0 ميليمتر و همچنين 13 1 ميليمتر بالاست كه مي بايد با روشهاي فلوتاسيون و جيگ مورد تغليظ قرار مي گرفتند ولي در بررسي هاي مورد نظر به علت نبودن وسايل مورد نياز در واحد تنها از روش تغليظ با مايعات سنگين استفاده شده است .تجزيه غربالي لايه ها نشان داده است كه :لايه D ، 52/52 درصد زغال دركلاس 13+ ميليمتر با خاكستر 1/15 درصد و گوگرد 06/7 درصد قرار دارد كه كمترين خاكستر و بيشترين كوگرد را دارد . در دانه‌بنديهاي كوچكتر مقدار خاكستر كلي لايه كه در نمونه مورد آزمايش 2/15 درصد بوده است بيشتر شده است .لايه 2 C : 97/25 درصد زغال دركلاس 13+ ميليمتر با خاكستر 6/25 درصد و گوگرد 75/1 درصد قرار دارد كه از نظر مقدار خاكستر و گوگرد كيفيت بهتري نسبت به دو كلاس ديگر داشته ولي درصد بازيافتي كمتر است خاكستر اصلي لايه در نمونه مورد آزمايش 9/32 درصد بوده است .لايه 1 C : بر روي نمونه اي به وزن 480 كيلوگرم با خاكستر 20 درصد و گوگرد 44/2 درصد أزمايش دانه بندي صورت گرفته است : 56/32 درصد نمونه دركلاس 13+ ميليمتر با خاكستر 1/23 درصد و گوگرد 52/3 درصد قرار دارد و 84/37 درصد نمونه خاكستر 7/23 درصد و گوگرد 06/2 درصد دركلاس 13 1 ميليمتر قرار گرفته است . 6/28 درصد نمونه با خاكستر و گوگرد بيشتر از كلاسهاي ديگر يعني به ترتيب 4/19 و 75/1 درصد دركلاس 1 0 ميليمتر قرار گرفته اند .